Komisje

Od 1 lipca 2014 roku jestem członkiem Komisji:

DEVE Komisja Rozwoju (jako wicekoordynator z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPL))
CULT Komisja Kultury i Edukacji


 

Komisja DEVE ma uprawnienia w zakresie:
1. wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
    (a) dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
    (b) pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa,
    (c) monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii,
    (d) promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się,
    (e) realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
2. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)– w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;
3. kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
4. kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;
5. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.


 

Komisja CULT ma uprawnienia w zakresie:
1. aspektów kulturalnych Unii Europejskiej, a zwłaszcza:
    (a) pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury,
    (b) ochrony i promowania różnorodności kulturowej i językowej,
    (c) zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalnego, wymiany kulturalnej i twórczości artystycznej;
2. polityki edukacyjnej Unii, w tym także europejskiego szkolnictwa wyższego, wspierania systemu szkół europejskich i kształcenia ustawicznego;
3. polityki audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społeczeństwa informacyjnego;
4. polityki dotyczącej młodzieży;
5. rozwoju polityki w zakresie sportu, wypoczynku i rozrywki;
6. polityki informacyjnej i środków przekazu;
7. współpracy z krajami trzecimi w obszarze sportu i edukacji oraz stosunków z właściwymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

 


więcej informacji związanych z Komisją DEVE znajdziesz TUTAJ, a tych związanych z Komisją CULT, TUTAJ