z Parlamentu

Spójność regionalna UE oraz program "Kreatywna Europa"

2018-05-18 14:52

Dnia 16 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Spotkanie rozpoczęło się od przegłosowania projektu opinii w sprawie sytuacji na Węgrzech w związku z rezolucją PE z 17 maja 2017 r. potępiającą pogorszające się standardy demokratyczne w tym kraju, szczególnie w odniesieniu do wolności nauki i kształcenia, segregacji dzieci romskich w szkołach oraz ograniczenia swobody działalności mediów.

 

Następnie miało miejsce rozpatrzenie projektu opinii dotyczącej wzmacniania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE. Podczas dyskusji posłowie podkreślili potrzebę zwiększenia nakładów na transgraniczne projekty o tematyce kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, które przyczyniają się do integracji społecznej obywateli UE, a także stymulują wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Źródło: PantherMedia/Scanpix, www.eu2013.lt

Kolejnym punktem spotkania była wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat wdrażania Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W ramach tej inicjatywy implementowane i planowane są dziesiątki projektów na szczeblu unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym, których celem jest uczynienie europejskiego dziedzictwa kulturowego bliższym społeczeństwu.

 

Pod koniec posiedzenia przedstawiciele KE przedstawili śródokresową ocenę programu „Kreatywna Europa” 2014-2020 po pierwszych trzech latach jego wdrażania. Inicjatywa ta przewiduje wsparcie finansowe dla sektora kulturalnego, audiowizualnego i kreatywnego. Według oceny Komisji program skutecznie przyczynia się do wspierania działalności kulturalnej ponad granicami oraz stymulowania wzrostu gospodarczego. Jednocześnie podkreślona została potrzeba polepszenia mechanizmów kontroli i monitorowania realizacji projektów tak, aby przynosiły one zamierzone rezultaty.