z Parlamentu

Rozwój na rzecz edukacji i ochrona ludności podczas kryzysów omawiane przez Komisję Rozwoju

2018-02-23 12:43

W dniach 19-20 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego. Rozpoczęło się ono od wymiany poglądów na temat wdrożenia rozporządzenia UE w sprawie handlu minerałami z regionów ogarniętych konfliktami. W dyskusji podkreśliłem, że problem importu minerałów minerałami z miejsc, gdzie toczą się działania zbrojne powinien być postrzegany nie tylko z perspektywy handlowej, ale także rozwojowej, biorąc pod uwagę konsekwencje dla ludności państw eksportujących.

Następnie miało miejsce wysłuchanie publiczne dotyczące wsparcia młodzieży w ramach unijnej pomocy rozwojowej na rzecz edukacji. Miałem okazję moderować pierwszy panel dyskusyjny w jego ramach na temat realizacji 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju (CZR) ONZ dotyczącego zapewnienia edukacji na odpowiednim poziomie. Uczestnicy podkreślili, że osiągnięcie celu 4 jest kluczowe dla wdrożenia pozostałych CZR. Drugi panel dotyczył z kolei promocji edukacji i rozwoju umiejętności w krajach rozwijających się. Ponadto obecny na posiedzeniu przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) przedstawił wizję wzmacniania zdolności ONZ i UE do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Źródło: Alan Bashor, The Albert Baker Fund

Członkowie Komisji Rozwoju przegłosowali dokumenty dotyczące poprawy zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się, przeglądu śródokresowego wdrażania unijnych instrumentów finansowania pomocy rozwojowej, regulacji handlu minerałami pochodzącymi z regionów dotkniętych konfliktami oraz realizacji wspólnej polityki handlowej.

Kolejna tura dyskusji dotyczyła łamania praw rdzennej ludności na świecie. Posłowie wyrazili zaniepokojenie w związku z przypadkami prześladowania ludności tubylczej podczas przejmowania gruntów rolnych w krajach rozwijających się. Następnie przedstawicielka Komisji Europejskiej przedstawiła sytuację humanitarną w Demokratycznej Republice Konga. Ubiegły rok został uznany za jeden z najkrwawszych w najnowszej historii kraju. Według szacunków KE, 13 milionów Kongijczyków potrzebuje pomocy humanitarnej, z czego 7,7 miliona jest zagrożonych głodem.

W dalszej kolejności posłowie omówili problem ograniczonego dostępu do leków w krajach rozwijających się, który przyczynia się do wysokiej umieralności osób dotkniętych przewlekłymi chorobami. Ponadto poruszony został temat działań na rzecz walki z podrabianiem leków, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób decydujących się na ich przyjmowanie.

Kolejnym punktem obrad był Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, w ramach którego UE wspiera działania państw członkowskich w odpowiedzi na klęski żywiołowe i katastrofy. Omówione zostały planowane zmiany w Mechanizmie na rzecz zwiększenia jego efektywności i polepszenia koordynacji działań. Ponadto przedyskutowane zostało finansowanie i wdrażanie instrumentów pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się.