z Parlamentu

Skuteczność pomocy rozwojowej, odporność na kryzysy i współpraca z Afryką

2018-01-26 12:00

W dniach 24-25 stycznia brałem udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego. Zaczęło się ono od przegłosowania sprawozdań dotyczących absolutorium budżetowego za rok 2016 oraz stanowiska PE w odniesieniu do Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na okres po 2020 r.

Pierwsza debata dotyczyła poprawy zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się. Posłowie podkreślili, że o ile należy pomagać tam, gdzie jest to potrzebne, to pożyczki finansowe powinny być poddawane kontroli społecznej w krajach docelowych. Dokonano również przeglądu śródokresowego unijnych instrumentów pomocy rozwojowej, takich jak Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju czy Europejski Fundusz Rozwoju. W tym kontekście podkreślona została potrzeba zwiększenia elastyczności tych mechanizmów tak, aby mogły one odpowiadać na zmieniające się wyzwania w krajach rozwijających się. Następnie omówiona została strategia UE dotycząca pomocy na rzecz wymiany handlowej. W dyskusji posłowie zaprezentowali wiele rozwiązań mogących wspomóc rozwój krajów Globalnego Południa przy jednoczesnym realizowaniu unijnej polityki handlowej.

Źródło: Edward Echwalu / DG ECHO.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele rządu Bułgarii zaprezentowali priorytety humanitarne Prezydencji swojego kraju w Radzie Unii Europejskiej. Należy do nich budowanie odporności na sytuacje kryzysowe, reagowanie na „zapomniane” przez społeczność międzynarodową kryzysy oraz odpowiednia koordynacja pomocy humanitarnej i rozwojowej. Odnosząc się do tych priorytetów pochwaliłem plany dotyczące promowania odporności oraz zwrócenie uwagi na kryzysy, które nie są obecne w nagłówkach gazet, jednak wiążą się z cierpieniem ludzkim na wielka salę i wymagają pomocy międzynarodowej.

Podczas spotkania przedstawione zostały również wyniki V Szczytu Unia Afrykańska - Unia Europejska, który odbył się w dniach 29-30 listopada 2017 r. w Abidżanie. Do obszarów strategicznej współpracy państwami obu kontynentów należy promowanie możliwości rozwoju dla ludzi młodych, pokój i bezpieczeństwo, migracja oraz współpraca na rzecz dobrego rządzenia.

Komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica przedstawił też zalecenia w sprawie priorytetów negocjacyjnych dotyczących umowy o partnerstwie między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfików (AKP) po roku 2020. Należą do nich takie obszary, jak pokój i bezpieczeństwo, wspieranie demokracji i dobrego rządzenia, tworzenie możliwości ekonomicznych, promowanie rozwoju ludzkiego, zarządzanie migracją i zapobieganie zmianom klimatycznym.

Ponadto przedstawicielka Międzynarodowej Organizacja Pracy przedstawiła najnowszy raport na temat rozpowszechnienia mechanizmów ochrony społecznej na świecie. Z dokumentu wynika, że niecała połowa ludności na świecie jest objęta jakąś formą ochrony społecznej, przy czym odsetek ten sukcesywnie wzrasta na przestrzeni lat.