z Parlamentu

Pomoc rozwojowa i dostęp do kultury w Europie

2017-12-05 16:10

W poniedziałek 4 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyły się równoległe posiedzenia Komisji Rozwoju oraz Komisji Kultury i Edukacji. Na obu spotkaniach tematem przewodnim było absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok 2017. Ponadto umówione zostały inne kwestie właściwe dla obydwu komisji.

Komisja Rozwoju dokonała przeglądu wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) oraz Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH). DCI służy finansowaniu pomocy rozwojowej w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji i Bliskiego Wschodu, natomiast EFR jest zaadresowany do Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Krajów i Terytoriów Zamorskich, skupiając się na redukcji ubóstwa oraz działań na rzecz stabilności politycznej, pokoju i bezpieczeństwa, a także wspieraniu demokracji. IPH z kolei pozwala na finansowanie działań humanitarnych w krajach rozwijających się w odpowiedzi na katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali, że instrumenty te wykorzystywane są zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tematem dalszej dyskusji były warunki humanitarne w Libii. Posłowie odnieśli się do nagłośnionych ostatnio przypadków handlu niewolnikami z Afryki Subsaharyjskiej w tym kraju. Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) podkreślił, że zjawisko to nie jest nowe i ma już miejsce od wielu lat z powodu braku rządów prawa w Libii w obliczu trwającej tam wojny domowej. Podczas debaty posłowie podkreślili potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w ten proceder poprzez objęcie ich międzynarodowymi sankcjami, takimi jak zamrożenie zagranicznych aktywów i zakazy podróży.

Źródło: Komisja Europejska, DG ECHO / Flickr
 

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji przegłosowane zostało stanowisko Parlamentu w odniesieniu do Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na okres po 2020 r. Następnie miało miejsce wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat Monitora Kształcenia i Szkolenia, corocznej publikacji UE dotyczącej rozwoju, reformy i integracji systemów edukacyjnych w państwach członkowskich. Tematem przewodnim obecnej, szóstej edycji Monitora jest wpływ nierówności społecznych na dostęp do edukacji. Nawiązując do sprawozdania, posłowie podkreślili, że istotne jest promowanie szkolnictwa zawodowego. Podobnego problemu dotyczyła kolejna dyskusja, poświęcona przeszkodom strukturalnym i finansowym w dostępie do kultury. Poseł Bogdan Zdrojewski, pracujący nad parlamentarnym sprawozdaniem na ten temat, wymienił podstawowe kategorie barier utrudniających dostęp do kultury: niepełnosprawność, niewystarczające inwestycje państwowe, ograniczone środki finansowe odbiorców oraz brak edukacji na rzecz kultury. Ponadto nawiązał on do szeroko dyskutowanych problemów z integracją uchodźców i imigrantów w Europie, zauważając, że ich wykluczenie społeczne i ograniczony dostęp do kultury często powodują brak zrozumienia i poszanowania zwyczajów państwa goszczącego.