z Parlamentu

Promocja kultury europejskiej i edukacja sprzyjająca zatrudnieniu

2017-10-19 15:50

W czwartek 19 października uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostało badanie Bernda Wächtera ze Stowarzyszenia Współpracy Akademickiej pt. „Modernizacja kształcenia w UE”. Autor dokonał w nim oceny nowego Planu Modernizacji Szkolnictwa Wyższego UE z 2017 r., zestawiając go z poprzednią wersją z 2011 r. Podkreślił, że nowy dokument skupia się nie tylko na szkolnictwie samym w sobie, ale również w dużej mierze na zatrudnialności absolwentów. Podczas dyskusji nad badaniem posłowie zgodzili się, że inwestycja w edukację ma znaczenie strategiczne, pozwalając na zaadresowanie przyszłych problemów społecznych. Posłanka Krystyna Łybacka zwróciła uwagę na zmieniające się realia edukacji, w których szkoła przestaje być jedynym miejscem pozyskiwania wiedzy i staje się elementem szerszej przestrzeni edukacyjnej. Posłanka Silvia Costa zauważyła też trafnie, że w takim środowisku główną rolą edukacji powinna być nauka interpretacji informacji przez uczniów.

Podczas posiedzenia przedyskutowaliśmy również implementację unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Chociaż stopa bezrobocia osób w wieku 18-25 lat w UE spadła z 25% w 2013 r., kiedy Inicjatywa została uruchomiona, to obecnie utrzymuje się na ciągle wysokim poziomie 16%. Mając to na uwadze, wielu uczestników debaty doceniło rolę edukacji zawodowej, postulując przywiązanie większej wagi do tej formy kształcenia na poziomie krajowym i europejskim, by promować wśród młodych ludzi zdobywanie praktycznych umiejętności, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Źródło: www.csee-etuce.org

Kolejną poruszoną kwestią było omówienie problemu niewystarczającego finansowania Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa na rok 2018. Od 1976 r. orkiestra ta skupia utalentowanych młodych artystów, umożliwiając im realizację pasji i rozwój umiejętności oraz promowanie europejskich wartości poprzez wspólne tworzenie muzyki i koncerty na całym świecie. Mając na uwadze rolę i zasługi Orkiestry, wraz z posłem Bogdanem Zdrojewskim postulowałem rozwiązanie problemów z jej finansowaniem przez Komisję Europejską.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie realizacji roszczeń o zwrot dzieł sztuki i kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych, będące zagadnieniem szczególnie istotnym z punktu widzenia Polski. Wraz z pozostałymi posłami opowiedzieliśmy się za zharmonizowaniem działań ukierunkowanych na odzyskiwanie tych dóbr oraz przeciwdziałanie przyszłym grabieżom, dbając o interes narodowej i europejskiej kultury.