z Parlamentu

Raport z wykorzystania funduszu powierniczego dla Afryki

2017-09-01 11:30

Podczas sesji posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 30 sierpnia szczegółowo omawiane były kwestie związane z wdrożeniem funduszu powierniczego Unii Europejskiej dla Afryki, sytuacją humanitarną po klęskach żywiołowych w Sierra Leone i w regionie Azji Południowej oraz pieniędzy pozyskiwanych w sposób niezgodny z prawem. W późniejszej części wymieniono się poglądami w sprawie projektu oraz opinii Budżetu Ogólnego Unii Europejskiej oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Fundusz powierniczy jest instrumentem finansowania projektów zakładających wsparcie dla uchodźców oraz przeciążonych społeczności przyjmujących. W ramach funduszy przyjęto nowe projekty na łączną kwotę ponad 275 mln Euro. Projekty te zakładają wsparcie imigrantów w nowych społecznościach, w tym umożliwienie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji, nauki języka, czy opieki zdrowotnej. Programy zapewniają także wsparcie finansowe dla krajów znajdujących się wzdłuż szlaku bałkańskiego w zarządzaniu kryzysem migracyjnym. W toku prowadzonych rozmów zwrócono uwagę na problem z kontrolą stanu realizacji projektów. Ustalono, że należy umożliwić darczyńcom kontrolę nad celem oraz postępami w realizacji finansowanych programów realizowanych ze środków funduszu. Podkreślono również rolę Parlamentu Europejskiego, który powinien otrzymywać szczegółowe informacje odnośnie prowadzonych projektów.

Źródło: theplaidzebra.com

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja na temat klęski żywiołowej w Sierra Leone oraz w regionie Azji Południowej. Oprócz wsparcia finansowego Unia Europejska wysłała zespół ekspertów do koordynacji działań mających na celu usunięcie skutków tragedii.

W dalszej części spotkania dyskutowaliśmy na temat ujednolicenia systemu śledztw oraz kar w krajach członkowskich, aby skuteczniej przeciwstawić się napływowi brudnych pieniędzy. Stwierdzono, iż Unia Europejska powinna sprawniej zarządzać środkami przeznaczonymi na pomoc rozwojową i zwiększyć wsparcie dla krajów, które skutecznie współpracują z Unią Europejską przy jednoczesnym ograniczeniu finansowania dla państw niewspółpracujących.

Ostatnią kwestią poruszoną tego dnia była potrzeba ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska chce, aby Unia Europejska była liderem w kwestii energii odnawialnej. Zauważono, iż ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 27% będzie wymagało zużycia ogromnej ilości biomasy, co może doprowadzić do wzrostu cen żywności. Posłowie i eksperci zgodnie uznali, że polityka energetyczna powinna być przede wszystkim zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju.

 Dnia 31 sierpnia mieliśmy okazję wysłuchać kluczowych problemów oraz przykładowych rozwiązań na rzecz ulepszenia wymiany handlowej na świecie.

Poruszono temat takie jak potrzeba wzmocnienia wymiany handlowej w krajach rozwijających się, umożliwienie dostępu do rynku internetowego, w celu zwiększenia zasięgu eksportu. Należy także umożliwić dostęp do sieci dla większej części społeczeństwa, ponieważ w dalszym cągu ci ponad 300 milionów osób na świecie nie ma dostępu do internetu. Zrównoważony handel powinien być promowany silniej w ramach UE i poza nią, a plan inwestycji zewnętrznych UE powinien także wspierać program pomocy na rzecz handlu.