z Parlamentu

Pytanie do Komisji ws. kompleksowego podejścia do pasterstwa w Afryce

2017-08-01 11:50

W maju br. wysłałem do Komisji Europejskiej pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej o następującej treści|:

Na terenach suchych w Afryce Wschodniej miliony ludzi, w tym pasterze, cierpią obecnie z powodu suszy. Oprócz pomocy humanitarnej potrzebne jest kompleksowe podejście do pasterstwa w celu zwiększenia odporności społeczności pasterzy. W poprzednich rezolucjach na ten temat, w tym z dnia 15 września 2011 r. w sprawie klęski głodu w Afryce Wschodniej  oraz z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie Tanzanii , Parlament zwrócił uwagę na znaczenie pasterstwa. W 2013 r. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE przyjęło rezolucję w sprawie pasterstwa. W 2014 r. w reakcji na tę rezolucję Komisja oświadczyła, że przygotowuje dla delegacji UE dokument referencyjny dotyczący pasterstwa, którego podstawą miały być analizy skutecznych inicjatyw wspieranych przez UE i inne zainteresowane podmioty.

Kiedy Komisja zamierza opublikować ten dokument, jakiego rodzaju wskazówki będzie on zawierał i jak w proces ten będą włączone organizacje społeczeństwa obywatelskiego?

Jak Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) uwzględnią rolę oraz potrzeby pasterzy w mającym się wkrótce ukazać dokumencie strategicznym w sprawie rozwijania odporności państwowej, gospodarczej, środowiskowej/klimatycznej i społecznej w państwach trzecich?

źródło: http://allafrica.com/stories/201504281249.html

27 lipca otrzymałem następującą odpowiedź od Komisarza Nevena Mimicy, odpowiedzialnego za współpracę rozwojową:

Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju podkreśla kluczowe znaczenie wspierania drobnych producentów rolnych, w tym pasterzy, którzy przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego oraz do walki z erozją gleby i utratą różnorodności biologicznej, zapewniając jednocześnie miejsca pracy. We wspólnym komunikacie Komisji oraz wysokiej przedstawiciel Unii „Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE” z 2017 r. uznano potrzebę odejścia od ograniczania skutków kryzysu na rzecz bardziej ustrukturyzowanego, długoterminowego podejścia do podatności na zagrożenia. Podejście to ma na celu poprawę zdolności przystosowania się państw, społeczeństw i jednostek do presji politycznych, gospodarczych i środowiskowych oraz poprawę ich zdolności do przywracania źródeł utrzymania. Badania wykazują, że na obszarach suchych i półsuchych, na których wystąpiła większość ostatnich kryzysów żywnościowych, pasterstwo stanowi najbardziej opłacalny i zrównoważony środowiskowo system produkcji. Pasterstwo jest zatem uwzględnione w programach finansowanych przez UE w regionie Sahelu i Rogu Afryki, jak na przykład Chad PASTOR (28 mln EUR), które to programy wspierają zarządzanie zasobami naturalnymi na terenach pasterskich oraz usprawniają krajowe ramy prawne. Dokument na temat pasterstwa, do którego Komisja odniosła się w 2014 r., miał na celu omówienie zależności pomiędzy pasterstwem, bezpieczeństwem i odpornością na zmiany klimatu. Ponieważ jednak zależności te zostały uwzględnione w wyżej wspomnianym komunikacie, Komisja postanowiła nie publikować odrębnego dokumentu na temat pasterstwa.