z Parlamentu

Odpowiedź Komisarz Crețu

2015-01-05 14:46

Komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Crețu udzieliła odpowiedzi na pytanie pisemne do Komisji Europejskiej, którego byłem współautorem, dotyczące wykorzystywania przez państwa członkowskie instytucjonalnych placówek opiekuńczych zamiast stosowania alternatywy w postaci opieki opartej na społecznościach lokalnych. Pytania do komisji były następujące:

Czy Komisja może powiedzieć:

1.    jakie kroki podejmuje się, by zagwarantować przestrzeganie restrykcji nałożonych na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, w szczególności w przypadkach odnoszących się do praw podstawowych;

2.    jakie działania zamierza podjąć UE, poza restrykcjami związanymi z finansowaniem, by rozwiązać instytucjonalne placówki opiekuńcze i promować zapewnienie ich mieszkańcom form opieki opartej na społecznościach lokalnych?

Komisarz Crețu w imieniu Komisji Europejskiej udzieliła następującej odpowiedzi:

Państwa członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do usług wsparcia, w tym usług pomocy osobistej, oraz podstawowych usług niezbędnych do promowania autonomii i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych („konwencją”).

Komisja wspiera państwa członkowskie w wypełnianiu tych zobowiązań poprzez współpracę polityczną, budowanie potencjału oraz wymianę dobrych praktyk, przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego promujących prawa osób niepełnosprawnych oraz przez wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Przejście z systemu opieki instytucjonalnej na system opieki opartej na społecznościach lokalnych jest częścią podejścia w ramach tych funduszy na lata 2014–2020. Środki wpierające to przejście należą do kryteriów spełnienia tematycznych warunków wstępnych dotyczących krajowych strategii na rzecz ograniczenia ubóstwa mających na celu aktywne włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego. Zgodnie z ogólnym warunkiem wstępnym dotyczącym niepełnosprawności państwa członkowskie muszą również wykazać, że istnieją zdolności administracyjne umożliwiające wdrożenie konwencji za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Spełnienie warunków wstępnych jest zasadniczym wymogiem przy zatwierdzaniu umów o partnerstwie i programów. Jeśli warunek wstępny nie zostanie spełniony, państwa członkowskie muszą przedstawić opis działań, jakie należy podjąć, informacje na temat odpowiedzialnych organów i harmonogram realizacji działań. Komisja może zawiesić płatności przeznaczone na przedmiotowe priorytety programu, jeśli nie zakończono działań mających na celu spełnienie warunków wstępnych, które nie zostały spełnione w chwili przedłożenia umowy o partnerstwie i programu.