Aktualności

Pytanie pisemne ws. zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju w UE

2018-09-27 15:01

Na początku września wysłałem pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji Europejskiej o następującej treści:

 

W kwestii rosnącego zaangażowania samorządów we współpracę na rzecz rozwoju instytucje UE wielokrotnie wspominały o wadze zdecentralizowanej współpracy, podkreślając rolę, miejsce i znaczenie samorządów w polityce rozwojowej UE.

W poprzednich rezolucjach na ten temat, w tym z 15 marca 2007 r. w sprawie samorządów lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju, Parlament podkreślił znaczenie częstszego udzielania głosu samorządom w pomocy rozwojowej UE. 

Usystematyzowany dialog w sprawie pomocy rozwojowej z samorządami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego prowadzono w latach 2010–2011. W opublikowanym w maju 2011 r. dokumencie końcowym usystematyzowanego dialogu samorządy skierowały ważne zalecenia do instytucji UE.

W nawiązaniu do zakończonego siedmioletniego okresu, jakie działania podjęła Komisja, aby wesprzeć stwarzanie samorządom dogodnych warunków działania?

Jakie kroki podjęła Komisja, aby uznać rolę samorządów w rozwoju, zarówno w przepisach, jak i w praktyce, oraz w jakim stopniu poprawił się dostęp do wymiany informacji, co zasugerowano w dokumencie końcowym?

​źrodło: https://blog.p2pfoundation.net

 

​27 września otrzymałem następującą odpowiedź od komisarza Nevena Mimicy, odpowiedzialnego za współpracę rozwojową:

 

Komisja przygotowała komunikat „Wzmocnienie pozycji samorządów lokalnych w krajach partnerskich”, w którym podsumowała wyniki zorganizowanego dialogu na temat zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samorządów lokalnych w unijną współpracę na rzecz rozwoju.

Co roku UE organizuje globalne Forum Polityki Rozwoju będące platformą wielostronnego dialogu między zainteresowanymi podmiotami, skierowanego do organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli samorządu lokalnego, podczas którego priorytetowo traktuje się kwestię przejrzystości i dostępu do informacji na temat zagadnień dotyczących polityki rozwoju.

Wieloletni program indykatywny na lata 2018–2020 przekłada się na strategiczne zorientowanie zobowiązań UE podjętych w ramach Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju, dotyczących koniecznego aktywnego udziału władz regionalnych i lokalnych we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju.

Jeżeli chodzi o wymiar finansowy, na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 udzielono wsparcia UE dla samorządów lokalnych w wysokości niemal 200 mln EUR, przeznaczonego na około 500 projektów. Wsparcia udzielono również regionalnym i globalnym stowarzyszeniom samorządów lokalnych, aby wzmacniać udział samorządów lokalnych w kształtowaniu polityki rozwoju i dostarczaniu pomocy międzynarodowej na szczeblu lokalnym.

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 Komisja przewiduje kwotę w wysokości niemal 421 mln EUR na wsparcie samorządów lokalnych w następujących działaniach: wzmocnienie sprawowania władzy na szczeblu lokalnym; promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich; wspieranie globalnych i regionalnych stowarzyszeń samorządów lokalnych.

W latach 2018–2020 Komisja planuje skupić wsparcie dla samorządów lokalnych na rozwoju obszarów miejskich za pomocą programów partnerskich między miastami w UE i samorządami lokalnymi z krajów partnerskich.