Aktualności

Program na rzecz kultury, program „Cyfrowa Europa”

2018-09-06 09:21

 

 

W dniu 3 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego.

            Posiedzenie rozpoczęliśmy się od przyjęcia w drodze głosowania projektu opinii dotyczącego budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 oraz projektu rezolucji dotyczącej promowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów. Ten ostatni projekt ma szczególne znaczenie w bieżących pracach Komisji i jest odpowiedzią na zalecenia Rady w sprawie usprawnienia procedur wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. Dążymy również do utworzenia do 2025 roku Europejskiego Obszaru Edukacji, który ma wzmocnić wśród młodych ludzi silne poczucie tożsamości europejskiej.

                   W dalszej kolejności omówiliśmy plany utworzenia nowego europejskiego programu na rzecz kultury. W swych wypowiedziach podkreślaliśmy, jak ważne jest wspieranie rozwoju kultury, ochrona artystów, rozwijanie międzynarodowych stosunków kulturalnych oraz wykorzystanie potencjału kultury w działaniach na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju. Obchodzony w bieżącym roku Europejski Rok Różnorodności Kulturowej służy propagowaniu powyższych celów i wzmacnianiu świadomości społecznej w zakresie kultury. Niestety ochrona i promocja kultury nie zostały uwzględniona jako cele w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, dlatego wysunęliśmy postulat o podwojeniu środków przeznaczanych na kulturę w ramach Wieloletnich Ram Finansowych.

 

źródłohttp://www.tornosnews.gr/en/tourism-businesses/travel-tech/27210-advito%E2%80%99s-2018-industry-forecast-predicts-how-new-technologies-shape-the-future-of-travel.html

 

 

                   Następny punkt obrad dotyczył podobnej tematyki- rozpatrzyliśmy projekt opinii dotyczący Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027. Proponujemy zwiększenie finansowania programu Erasmus+ trzykrotnie oraz programu Kreatywna Europa dwukrotnie. Ponadto konieczne jest zwiększenie elastyczności wydatkowania samego budżetu Unii Europejskiej i Wieloletnich Ram Finansowych w zakresie kultury. Pozwoli to w sposób bardziej efektywny promować i wspierać inicjatywy kulturalne.

                   Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej dotyczącej ustanowienia programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, przedstawiłem główne obszary działania tego programu, czyli superkomputery, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i zaufanie do technologii, umiejętności cyfrowe oraz zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i w społeczeństwie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Program ma na celu kształtowanie cyfrowej transformacji w Europie z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw, która polepszy międzynarodową konkurencyjność Unii Europejskiej.  

                   Następnie rozpatrzyliśmy wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. Program ma na celu promowanie i wspieranie działań badawczych i innowacyjnych oraz wzmocnienie naukowych i technologicznych podstaw UE.

                   Ostatnim punktem posiedzenia było rozpatrzenie projektu opinii dotyczącego celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego. Za jeden z głównych celów uznaliśmy uproszczenie przepisów prawnych. Obecne przepisy są zbyt złożone, co prowadzi do przedłużenia i utrudnienia procesu uzyskiwania świadczeń przez beneficjentów.