Aktualności

Nieuczciwe praktyki handlowe, pomoc Wenezueli

2018-08-30 17:01

W dniach 29-30 sierpnia uczestniczyłem w pierwszym po przerwie wakacyjnej posiedzeniu Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie rozpoczęliśmy się od głosowania nad poprawkami do budżetu Unii Europejskiej dotyczącymi zwiększenia funduszy przeznaczanych na pomoc humanitarną. Następnie wziąłem udział w dyskusji dotyczącej problemu nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. W swojej wypowiedzi wyraziłem poparcie dla polityki unijnej mającej na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Podobne stanowisko przedstawili inni parlamentarzyści, którzy podkreślili potrzebę stworzenia regulacji prawnych zapobiegających niszczeniu rynków lokalnych. W dalszej kolejności omówiliśmy plany utworzenia Funduszu Powierniczego Unii Europejskiej dla Afryki oraz Funduszu Azylu i Migracji. Część parlamentarzystów wyraziła krytyczne uwagi, co do funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju i przedstawiła propozycje jego reformy. Z zaprezentowanych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej danych na posiedzeniu wynika, iż Fundusz pełni ogromną rolę w organizowaniu pomocy dla państw Sahelu, Rogu Afryki oraz Północnej Afryki, nadzorując 165 programów jednocześnie i 300 kontraktów z lokalnymi władzami. W odniesieniu do utworzenia Funduszu Azylu i Migracji parlamentarzyści zaapelowali do organów unijnych o stworzenie planu zwalczania głębokich przyczyn migracji oraz o skuteczniejsze egzekwowanie praw człowieka.

źródło: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-exodus-crisis-point-united-nations-peru-ecuador-colombia-a8507226.html

 

 

Kolejnym punktem spotkania było omówienie mandatów negocjacyjnych pomiędzy przedstawicielami państw afrykańskich, Pacyfiku oraz Karaibów a Unią Europejską celem zawarcia umowy międzynarodowej w najbliższej przyszłości. Umowa ta obejmowałaby współpracę w różnych dziedzinach m.in. gospodarki, praw człowieka czy klimatu. Następnie przedstawiciele Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Ludności i Rozwoju (EPF) oraz Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung (DSW) zaprezentowali dane dotyczące państw, które najskuteczniej przeznaczają środki na politykę zdrowia reprodukcyjnego i planowania rodzin. Wśród nich przodują Kanada, Norwegia, Irlandia i Luxemburg. Kolejna poruszona przez nas tematyka na posiedzeniu dotyczyła organizowanej w grudniu w Katowicach 24-tej sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W tej kwestii zapewniłem parlamentarzystów, iż Komisja Rozwoju podjęła już stosowną współpracę z Komisją Środowiska. Na zakończenie wysłuchaliśmy raportów przedstawicieli Komisji Europejskiej dotyczących sytuacji politycznej i humanitarnej w Strefie Gazy oraz w Wenezueli. Parlament Europejski niejednokrotnie podejmował stosowne rezolucje w tych sprawach, wzywając zaangażowane w konflikty państwa do zaprzestania ich eskalacji, poszanowania praw człowieka oraz umożliwienie poszkodowanym uzyskania pomocy humanitarnej.