Aktualności

Cyfryzacja w krajach rozwijających się oraz priorytety Prezydencji Austriackiej

2018-07-13 15:00

W dniach 11-12 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju. W drodze głosowania przyjęto sprawozdanie nt. wkładu Unii Europejskiej do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych i przestrzegania praw człowieka.

W związku z budżetem ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 w kontekście współpracy rozwojowej wytyczono w sprawozdaniu główne cele, takie jak wsparcie sektora zdrowia, edukacji, równości płci i pomocy w związku ze zmianami klimatycznymi.

Na posiedzeniu poruszono także kwestie związane z przeglądem partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, zwłaszcza w zakresie rolnictwa w Afryce, ponieważ walka z głodem i ubóstwem rozpoczyna się w tym sektorze.

Ważnym punktem środowego posiedzenia było przedstawienie priorytetów Prezydencji Austriackiej w Radzie UE w dziedzinie pomocy humanitarnej. Głównym priorytetem jest zwalczanie ubóstwa, zachowanie ciągłości między pomocą humanitarną i rozwojową oraz prawa kobiet, zwłaszcza podczas przedłużających się konfliktów zbrojnych.

Po południu mieliśmy okazję uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym dotyczącym uprawy kawy i kakao. Jednym z problemów w tym kontekście w krajach rozwijających się jest zatrudnianie dzieci w wieku od 5-17 roku życia w sektorze rolnictwa, co wiąże się z barierami w dostępie do edukacji podstawowej. Należy znaleźć i wdrożyć rozwiązania na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym, które pomogą wyeliminować ten znaczący problem.

 

Źródło: http://www.riskafrica.com/digitisation-in-africa/

Podczas czwartkowej części posiedzenia dyskutowaliśmy nad projektem sprawozdania Komisji DEVE w zakresie edukacji w krajach rozwijających się. Sektor edukacji oddziałuje znacząco na inne obszary takie jak demokracja, rozwój czy bezpieczeństwo. Dlatego właśnie to edukacja powinna stać się punktem centralnym pomocy rozwojowej. Dodatkowo Unia Europejska dąży do tego, aby zapewnić darmowy dostęp do edukacji podstawowej, która powinna być powszechna i włączająca. Ważne jest ciągłe doszkalanie nauczycieli, którzy mają największy wpływ na poziom edukacji. Dodatkowo nie można zamykać się tylko na sektor prywatny, należałoby zacząć korzystać z możliwości, jakie daje nam sektor publiczny, co mogłoby stworzyć nowe perspektywy.

Kolejnym punktem posiedzenia była 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24). Z perspektywy Komisji Rozwoju ważne jest, aby państwa członkowskie przeszły z używania paliw kopalnych do używania innego rodzaju źródeł energii odnawialnej. Emisja zanieczyszczeń oraz zmiany klimatu są szczególnie uciążliwe dla małych krajów wyspiarskich. Należy szukać rozwiązań dążących do rozwoju rolnictwa unikając jednocześnie wylesiania ogromnych obszarów. Przyczynić się może do tego odpowiednio zorganizowany sektor leśnictwa.

Ostatni punkt dotyczył sprawozdania pt.: „Cyfryzacji na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii”, którego jestem sprawozdawcą. Technologie cyfrowe mają ogromny potencjał zmniejszania ubóstwa i stworzenia miejsc pracy, jednak państwa rozwijające się napotykają bariery, które utrudniają im wykorzystanie potencjału digitalizacji. Dlatego w raporcie skupiam się na zaleceniach mających na celu przezwyciężenie tych trudności i powstałej w wzmocnieniu wykorzystania tego zjawiska w sektorach takich jak oświata, opieka zdrowotna czy rolnictwo.