Aktualności

Poszanowanie praw człowieka i wzmocnienie pomocy humanitarnej

2018-06-28 15:19

W dniu 25 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju.

Dyskutowaliśmy o przyszłości relacji Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, ponieważ umowa partnerstwa wygada w lutym 2020 roku i negocjacje powinny niebawem się rozpocząć.

Kolejnym punktem był raport dotyczący możliwości płynących z globalizacji. Zdaniem członków Komisji należy optymalnie wykorzystać potencjał globalizacji. i w tym kontekście ważna jest ochrona i wzmacnianie praw człowieka, zrównoważony rozwój handlu międzynarodowego, wsparcie rozwoju infrastruktury oraz walka z uchylaniem się od opodatkowania. Dodatkowo ważnym aspektem jest wsparcie najuboższych krajów, w celu ujednolicenia i wyrównania poziomu rozwoju.

 

źródło: https://www.business-humanrights.org

Wraz z zaproszonymi gośćmi z Komisji Europejskiej i przedstawicielami organizacji pozarządowych rozmawialiśmy na temat tzw. „Grand Bargain (pol. „Wielki układ”). Jest on jedną z trzech części struktury finansowania pomocy humanitarnej. Co prawda na chwilę obecną nie udało się osiągnąć początkowych założeń, jakimi było zmniejszenie potrzeb humanitarnych oraz poszerzenie bazy darczyńców, jednak w zakresie komunikacji oraz przekazu informacji odnotowano znaczną poprawę. Jest to ważne, ponieważ zapotrzebowanie na pomoc humanitarną jest większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Ostatnim punktem posiedzenia była wymiana poglądów w zakresie instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych i przestrzegania praw człowieka. Ma on na celu stworzenie międzynarodowych prawnie wiążących ram, które zagwarantują poszanowanie, promowanie i ochronę praw człowieka przed naruszeniami lub nadużyciami wynikającymi z działalności korporacji oraz zapewnić ich cywilną, administracyjną i karną odpowiedzialność za łamanie praw człowieka lub nadużycia.