Aktualności

Miasta kultury, spójność UE i europejska inicjatywa obywatelska wśród zagadnień omawianych w PE

2018-03-22 14:28

W dniach 19-20 marca odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Spotkanie rozpoczęło się od rozpatrzenia projektu opinii w sprawie modyfikacji prawa regulującego działalność szkół wyższych na Węgrzech. W toku postępowania wyjaśniającego w tej sprawie uznano, że zmiana ta narusza swobodę rynku wewnętrznego UE oraz prawo do wolności nauki i kształcenia, w konsekwencji czego Komisja Europejska zmuszona była wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na działanie rządu węgierskiego.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja projektu „Monitor miast kultury i kreatywności” przygotowanego przez unijne Wspólne Centrum Badawcze, którego celem była ocena jakości życia kulturalnego w wybranych 168 europejskich miastach. Następnie miała miejsce wymiana z przedstawicielami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), którzy omówili swoje przyszłe inicjatywy w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego. EIT jest organem UE, którego celem jest pobudzanie potencjału innowacyjnego w Unii poprzez rozwijanie talentów w zakresie przedsiębiorczości i wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań.

Źródło: Komisja Europejska.

W dalszej części obrad przyjęty został projekt rezolucji na temat wdrażania procesu bolońskiego z uwzględnieniem stanu obecnego i przyszłych działań oraz projekt opinii w sprawie wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Wspomniany projekt opinii, nad którym pracowałem jako kontrsprawozdawca, podkreśla rolę kultury, edukacji, młodzieży i sportu w generowaniu wzrostu gospodarczego UE i realizacji polityki spójności, jednocześnie zwracając się do Komisji Europejskiej o większe uwzględnienie projektów kulturalnych podczas analizowania postępów w tej dziedzinie.

Podczas rozpatrywania projektu sprawozdania dotyczącego równości językowej w erze cyfrowej posłowie podkreślili, że wielojęzyczność w Europie jest atutem wiążącym się z różnorodnością kulturową, ale jednocześnie pociąga za sobą wiele wyzwań w zakresie osiągania celów jednolitego rynku cyfrowego. Pod koniec posiedzenia rozpatrzone zostały projekty opinii na temat przywozu dóbr kultury i ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej pozwalającej na kierowanie petycji do Komisji Europejskiej przez milion obywateli UE.