Aktualności

Migracja, partnerstwo na rzecz rozwoju i przyszłość rolnictwa omawiane w PE

2018-03-21 16:20

W dniach 19-20 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia stanu negocjacji na temat globalnego porozumienia w sprawie migracji podczas wymiany poglądów ze specjalną przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ ds. migracji międzynarodowej. Następnie Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawił najważniejsze wyzwania w dziedzinie zdrowia w krajach rozwijających się, a przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) omówił metody zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się, skupiając się na kwestii lasów i zalesienia. Ponadto przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) scharakteryzował wyzwania, jakie niosą przedłużające się konflikty dla zaspokajania potrzeb humanitarnych, odnosząc się do przykładu wojny domowej w Syrii.

W dalszej kolejności zostały rozpatrzone poprawki do sprawozdania na temat unijnych instrumentów pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz łamania praw rdzennej ludności na świecie. Podczas dyskusji na temat projektu opinii dotyczącej Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności podkreśliłem potrzebę polepszenia zdolności państw członkowskich do zapobiegania i przeciwdziałania klęskom i katastrofom. Z kolei w kontekście omawiania projektu opinii na temat przyszłości produkcji żywności i rolnictwa odniosłem się do Wspólnej Polityki Rolnej UE, która może służyć za przykład zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

W drodze głosowania przyjęte zostały projekty sprawozdań na temat wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju, a także poprawy zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się. Ponadto, podczas wysłuchania publicznego na temat przyszłości stosunków Unii z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) referenci omówili aktualny stan przygotowań do negocjacji nad nowym porozumieniem o współpracy UE-AKP oraz przedstawili rekomendacje dotyczące rozwoju partnerstwa z organizacjami regionalnymi na rzecz rozwoju.