Aktualności

Przyszłość kształcenia w UE oraz dostęp do kultury i edukacji omawiane w PE 21-22.02

2018-02-24 11:18

W dniach 21-22 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Rozpoczęło się ono od przegłosowania porozumienia wstępnego dotyczącego programu Kreatywna Europa mającego zapewnić finansowanie dla Młodzieżowej Orkiestry UE, nad którym pracowałem jako kontrsprawozdawca. Przyjęty został również projekt sprawozdania na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, czyli inicjatywy promującej wolontariat ludzi młodych, a także projekty opinii dotyczące pluralizmu i wolności mediów w UE oraz Europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej.

Następnie rozpatrzony został projekt sprawozdania na temat modernizacji kształcenia w UE. Posłanka Krystyna Łybacka pracująca nad dokumentem podkreśliła, że jednym z jego głównych założeń jest postrzeganie szkoły jako centralnego elementu szerszej przestrzeni edukacyjnej, w której poruszają się obecnie młodzi ludzie. Omawiając projekt sprawozdania dotyczącego wykonania strategii UE na rzecz młodzieży posłowie zaznaczyli, że kluczowe jest dalekosiężne spojrzenie na rozwój systemów edukacyjnych w Unii. 

Źródło: www.debatingeurope.eu

Podczas dyskusji nad projektem opinii na temat wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE argumentowałem, że konieczne jest zapewnienie synergii pomiędzy funduszami i programami unijnymi na rzecz kultury, edukacji i sportu w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich. Podkreśliłem również potrzebę gromadzenia bardziej szczegółowych danych na temat wdrażanych przez Komisję Europejską projektów na tym obszarze.

Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania były bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury. Mariya Gabriel, Komisarz Europejska ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego określiła działania KE na rzecz zwiększania dostępności kultury i edukacji poprzez cyfryzację zasobów w UE. Podczas wysłuchania publicznego oraz omawiania projektu sprawozdania na temat dostępu do kultury i edukacji posłowie przeanalizowali czynniki społeczne i gospodarcze, które uniemożliwiają Europejczykom zdobywanie odpowiedniego wykształcenia i uczestnictwo w życiu kulturalnym, proponując sposoby rozwiązania tego problemu.

Dyskusja dotyczyła również transgranicznej swobody działalności artystycznej i aktywności sportowej. Nawiązując do własnego doświadczenia, poruszyłem tutaj kwestię zróżnicowania systemów podatkowych, co często tworzy utrudnienia dla sportowców grających w zagranicznych zespołach. Podkreśliłem, że powinniśmy dążyć do większego ujednolicenia tych regulacji, aby ułatwić międzynarodową działalność artystom i sportowcom bez ograniczania im dostępu do świadczeń społecznych należnych za ich pracę.