Aktualności

Tydzień Afryki w Parlamencie Europejskim

2017-11-22 10:01

W dniach 20-21 listopada brałem udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego, podczas którego dominowała tematyka Afryki. Na początku spotkania omówione zostało sprawozdanie UNICEF nt. inwestycji w rozwój afrykańskich dzieci w celu wykorzystania ich potencjału w obliczu wysokiego przyrostu naturalnego na kontynencie. Podczas dyskusji posłowie wyrazili swoje poparcie dla implementacji założeń dokumentu, podkreślając, że inwestycje w najmłodsze pokolenia zawsze się zwracają.

Następnie przedstawione zostało studium dotyczące Wspólnej Strategii UE-Afryka. Autorzy analizy zauważyli postępy we współpracy na szczeblu politycznym, jednocześnie akcentując potrzebę intensyfikacji kontaktów na poziomie administracyjnym.

Omówione zostały również okna inwestycyjne w ramach nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Do głównych obszarów inwestycji w ramach Funduszu należeć będą: energia odnawialna, małe i średnie przedsiębiorstwa, rolnictwo, zrównoważone miasta i rozwiązania cyfrowe na rzecz rozwoju.

Poseł Arne Lietz przedstawił wyniki zakończonych negocjacji między instytucjami UE w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Stabilności i Pokoju. Narzędzie to odgrywa istotną rolę w przeciwdziałaniu i reagowaniu na kryzysy i konflikty zbrojne, dlatego kluczowe jest jego dostosowanie do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

Podczas posiedzenia zostały ponadto przegłosowane sprawozdania dotyczące równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE oraz sytuacji kobiet w obliczu globalnych zmian klimatycznych.

Centralnym punktem spotkania było natomiast posiedzenie z udziałem parlamentów narodowych na temat wdrażania Europejskiego Konsensusu w sprawie Rozwoju i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele parlamentów europejskich i afrykańskich, którzy w przeważającej mierze wyrazili swoje zadowolenie z Konsensusu przyjętego przez UE w czerwcu br. Podczas debaty podkreśliłem, jak ważne jest uwzględnienie powiązań między rozwojem i bezpieczeństwem, czego przykładem jest rozwiązywanie problemu masowej migracji do Europy poprzez odpowiednie inwestycje w krajach rozwijających się. Moje słowa zostały potwierdzone przez jednego z obecnych przedstawicieli Unii Afrykańskiej, który stwierdził, że stabilność Europy zależy od stabilności Afryki.

Źródło: audiovisual.europarl.europa.eu

Kolejnym tematem była poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się. W tym kontekście podkreślono, że dług pozostaje zjawiskiem względnie pozytywnym tak długo, jak służy rozwojowi, a nie bieżącej konsumpcji. Ponadto rozpoczęta została dyskusja nad przygotowaniem stanowiska Parlamentu dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na okres po 2020 r. z uwzględnieniem pomocy rozwojowej i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju w Unii Europejskiej.

Pod koniec posiedzenia omówiona została sytuacja humanitarna w regionie Karaibów po niedawnych huraganach Irma i Maria. Posłowie wyrazili swoją solidarność z ofiarami tych klęsk żywiołowych i zadeklarowali poparcie dla działań Komisji Europejskiej na rzecz odbudowy infrastruktury dotkniętych huraganami wysp.