Aktualności

Bisfenol A a cukrzyca - odpowiedź KE na pytanie pisemne

2017-04-21 13:23

W dniu 24 lutego 2017 r. skierowałem pytanie pisemne do Komisji Europejskiej w przedmiocie korelacji między bisfenolem A a cukrzycą o następującej treści:

Bisfenol A jest jedną z substancji chemicznych najczęściej spotykanych w produktach codziennego użytku. W związku z tym 95 % ludzi ma niskie, lecz wykrywalne stężenie bisfenolu A w organizmie.

Wiele badań naukowych wskazuje na ścisłą korelację między bisfenolem A i innymi substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego a występowaniem cukrzycy, otyłości i innych chorób, nawet przy niskich poziomach narażenia (dopuszczalna dzienna dawka wynosi 4 µg na kilogram masy ciała na dzień).

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a także skłonności genetyczne i zmiany stylu życia mogą być przyczyną epidemii otyłości i cukrzycy w dzisiejszych czasach. W Europie sama cukrzyca jest przyczyną 627 tys. zgonów rocznie.

Choć Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) przyznają, że nie ma obecnie pewności co do zagrożeń związanych z bisfenolem A, jednocześnie zaskakują stwierdzeniem, że przy obecnym poziomie narażenia bisfenol A nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, niezależnie od ich wieku.

Czy Komisja ma świadomość rozbieżności między dostępnymi dowodami naukowymi dotyczącymi bisfenolu A a stanowiskiem EFSA i FDA?

Jakie kroki podejmie Komisja, by zapewnić przeprowadzenie w Europie większej liczby badań dotyczących bisfenolu A i innych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, uwzględniając ich potencjalny wpływ na zdrowie?

Czy Komisja w krótkiej perspektywie czasowej zwróci szczególną uwagę na bisfenol A, uwzględniając wyniki najnowszych badań naukowych na tym polu?

Źródło: www.medicalnewstoday.com

W dniu 20 kwetnia otrzymałem następująca odpowiedź, udzieloną przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa:

Jeśli chodzi o dowody naukowe dotyczące bisfenolu A (BPA), o których mowa w odpowiedzi Komisji na pytanie pisemne E-001238/2015, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał przeglądu ogromnej ilości badań i wziął pod uwagę wszystkie potencjalne skutki BPA, a następnie uwzględnił je w ocenie ryzyka. Komisja zleciła również Urzędowi przeprowadzenie w przyszłości pełnej ponownej oceny BPA na podstawie wyników nowych planowanych badań i danych naukowych, w tym podejmowanych przez amerykański Krajowy Program Toksykologii, aby wyjaśnić dotychczasowe wątpliwości.

Projekt European Human Biomonitoring Initiative (Europejska inicjatywa w zakresie biomonitoringu człowieka) – HBM4EU – to duży wspólny program badawczy państw członkowskich i Komisji w zakresie monitorowania i oceny naukowej narażenia ludzi na działanie chemikaliów, w tym bisfenoli, oraz ich potencjalnego wpływu na zdrowie. Program rozpoczął się w styczniu 2017 r. i jest finansowany z unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Jeśli chodzi o bisfenole, w ramach wspólnego programu zbadane zostaną m.in. obecne poziomy narażenia ludności UE oraz to, czy poziomy te stanowią zagrożenie dla zdrowia i czy zamienniki BPA są toksyczne. Wyniki tych badań zostaną wykorzystane w procesie tworzenia polityki w poszczególnych krajach i na poziomie unijnym.

Jeżeli chodzi o działania Komisji, jak wskazano w odpowiedzi na pytanie pisemne E-009707/2016, Komisja jest obecnie w trakcie prac nad środkiem dotyczącym BPA w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i przewiduje przyjęcie go w 2017 r.