Aktualności

Odpowiedź KE na pytanie dotyczące produkcji bananów w państwach AKP

2017-04-10 11:25

W dniu 08 lutego 2017 r. złożyłem pytanie pisemne do Komisji Europejskiej w przedmiocie przyszłości produkcji bananów w państwach AKP o następującej treści:

W kontekście wygaśnięcia w 2020 r. umowy z Kotonu ważą się obecnie losy rozwoju państw AKP w przyszłości.

Producenci bananów z AKP odgrywają ważną rolę w bardziej skutecznym pokonywaniu globalnych, wspólnych wyzwań, przed którymi stoją UE i państwa AKP w dziedzinach handlu, rozwoju gospodarczego, migracji i zrównoważonego rolnictwa, i z tego względu wymagają wsparcia UE w ochronie konkurencyjności ich produkcji.

Obserwujemy jednak, że od 2010 r. UE przyznaje w ramach dwustronnych umów handlowych państwom Ameryki Łacińskiej będącym eksporterami bananów korzystne opłaty wyładunkowe w wysokości 75 EUR za tonę do 2020 r. ze szkodą dla regionu AKP.

To przyspieszone tempo ograniczania preferencji, sprzeczne z duchem porozumienia genewskiego z 2009 r., określającego wysokość opłat wyładunkowych na 114 EUR za tonę, stwarza bezpośrednie, istotne zagrożenie dla konkurencyjności sektora bananów w państwach AKP.

Mając na uwadze, że zrównoważona produkcja bananów w państwach AKP ma zasadnicze znaczenie dla radzenia sobie z wyzwaniami wspomnianymi powyżej, czy Komisja mogłaby:

1. wyjaśnić swoje stanowisko dotyczące dalszego ograniczania minimalnego poziomu stawki taryfy na banany poniżej wartości 75 EUR/tonę mającej zastosowanie do państw trzecich?

2. zobowiązać się do uruchomienia, jeśli okaże się to konieczne, mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów związanego z umowami handlowymi podpisanymi z państwami Ameryki Łacińskiej?

Źródło: http://poradnikogrodniczy.pl/bananowiec.php

Dnia 6 kwietnia 2017 r. otrzymałem następująca odpowiedź, udzieloną przez przez komisarza Phila Hogana:

1. Wszystkie państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) będące dostawcami bananów podpisały umowę o partnerstwie gospodarczym z UE. W związku z tym korzystają one z nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku UE dla większości swoich produktów, w tym bananów. W porozumieniu genewskim w sprawie handlu bananami z 2009 r. rozstrzygnięto spory między UE i kilkoma krajami Ameryki Łacińskiej, wniesione przez te kraje na forum Światowej Organizacji Handlu. Ogólnie rzecz biorąc, dwustronne umowy handlowe nie są sprzeczne z duchem umów wielostronnych, ale stanowią ich uzupełnienie. W odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000746/2017 Komisja podkreśliła, że dalsza liberalizacja stawek celnych na banany będzie przedmiotem dodatkowych analiz i wymagać będzie zgody Parlamentu Europejskiego i Rady.

2. Komisja może skorzystać z mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, przewidzianego w umowach handlowych z krajami Ameryki Łacińskiej (jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne określone w tych umowach) i wdrożonego rozporządzeniem (UE) nr 19/2013, które jest obecnie zmieniane, aby uwzględnić wejście w życie umowy z Ekwadorem, oraz rozporządzeniem (UE) nr 20/2013.